G4S...jouw Safety Expert!

G4S...jouw Safety Expert!

11-06-2018

De veiligheidsketen vormt de basis voor de dienstverlening van G4S Training & Safety. Graag doorlopen wij samen de volledige veiligheidsketen om zo voor ieder van de vijf onderdelen de risico’s en wensen te identificeren en passende oplossingen te bieden. Voor iedere stap in de veiligheidsketen ben je bij ons aan het juiste adres. G4S vindt namelijk dat ieder mensenleven telt, daarom zetten wij ons in voor volledige veiligheid, Safety 360!

Wat is de veiligheidsketen?
De veiligheidsketen is een cyclisch model dat door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld is om de rampenbestrijding en veiligheidszorg te professionaliseren. Het vormt de basis van veel beleid bij overheidsdiensten die zich inzetten voor de veiligheid, zoals politie en brandweer. De veiligheidsketen bestaat uit vijf onderdelen: 

  • Proactie
  • Preventie
  • Preparatie
  • Repressie
  • Nazorg

Proactie
Het eerste onderdeel van de veiligheidsketen is proactie: het treffen van maatregelen om structurele oorzaken van onveiligheid weg te nemen. Dit betekent onder andere het aanvragen van de juiste vergunningen. Hierbij kijken we samen met onze opdrachtgever wat de omgevingsrisico’s (https://www.risicokaart.nl) zijn en wat de risico’s en/of kwetsbaarheden zijn van het te bouwen pand. Op basis hiervan kan een voorontwerp worden gemaakt. Indien een ontwerp van een gebouw door de functionaliteit niet kan voldoen aan de basisregelgeving, dan adviseren wij graag wat te doen en brengen we in kaart of het eventueel mogelijk is om het ontwerp af te laten wijken van de standaard. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de optie om met grotere brandcompartimenten te werken. Veelal zijn dit zaken die wij samen met onze opdrachtgevers voorafgaande aan de bouw of uitvoering oppakken.

Voordat een pand in gebruik wordt genomen, moet uitgezocht worden of er een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aangevraagd moet worden. G4S adviseert hier graag over. Of je deze nodig hebt, staat in het Besluit omgevingsrecht dat onderdeel is van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via Omgevingsloket Online (https://www.omgevingsloket.nl/) kan je checken of je een vergunning nodig hebt, een gebruiksmelding moet doen of dat je niets hoeft te doen.

Preventie
Preventie is het tweede onderdeel van de veiligheidsketen. Dit staat voor het treffen van maatregelen om onveilige situaties die zich voor kunnen doen te voorkomen of vroegtijdig te stoppen en daarmee ongewenste gevolgen te beperken. Hiervoor wordt doorgaans de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) ingezet. Dit is een manier om in kaart te brengen waar op de werkvloer gevaren/ risico’s gelopen worden op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen inclusief een plan van aanpak om deze tot het minimum te beperken. Lees hier meer over de RI&E.

Preparatie
Het derde onderdeel van de veiligheidsketen wordt gevormd door preparatie: het treffen van maatregelen die een goede reactie op een ongewenste situatie als een ongeval of calamiteit mogelijk maken. Dit is noodzakelijk, aangezien vanuit de RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak restrisico’s over kunnen blijven. Dit zijn risico’s die niet weg kunnen worden genomen of verminderd kunnen worden en waar je dus op voorbereid moet zijn. G4S Training & Safety helpt je graag op het gebied van preparatie. Dit doen wij door te faciliteren in het opstellen van en het oefenen met een Calamiteiten Management Plan (CMP), een BHV-plan, een ontruimingsplan, et cetera. Preparatie is echter ook het opleiden en trainen van jouw medewerkers. Ook hiervoor ben je bij G4S Training & Safety aan het juiste adres. Wij verzorgen BHV-trainingen, EHBO-opleidingen en veiligheidsinstructies; alles om ervoor te zorgen dat jouw medewerkers weten wat zij moeten doen in het geval van een ongeluk of calamiteit op de werkvloer. Aan de hand van zowel geplande als ongeplande (ontruimings)oefeningen kan je meten hoe het is gesteld met de kennis van jouw medewerkers en waar nodig bijsturen.

Repressie
Repressie is het vierde onderdeel van de veiligheidsketen. Dit omvat alle maatregelen die getroffen worden om de onveilige situatie te beëindigen en om de schade zoveel mogelijk te beperken. Het meest eenvoudige voorbeeld van een repressieve maatregel, is het bestrijden van een brand; iets dat bij diverse trainingen van G4S geoefend kan worden. Of de repressieve maatregel succesvol is, hangt nauw samen met ervaring. Echter vormt juist ervaring vaak de crux, aangezien een ongeval of calamiteit zich niet dagelijks voordoet. G4S gelooft daarom in dit kader in het trainen en opleiden in realistische situaties. Door bijvoorbeeld het bestrijden van een brand of het behandelen van een slachtoffer te oefenen met iemand die een ongevalsslachtoffer natuurgetrouw uitbeeldt (in vaktermen: een lotus) en in omgevingen die de reële situatie op jouw werkvloer benaderen, zal de eerste schrik weggenomen worden en raakt de medewerker vertrouwd met de situatie.

Nazorg
Het vijfde en laatste onderdeel van de veiligheidsketen is de nazorg. Dit omvat alle activiteiten die ondernomen worden om terug te keren naar de ‘normale situatie’. Het doel van deze fase is het leren van fouten om op basis daarvan de aanpak van veiligheid bij te stellen. In deze fase valt bijvoorbeeld de nazorg voor de slachtoffers, de evaluatie van de gebeurtenissen, het indienen en afhandelen van schadeclaims, het verantwoordingstraject, acties ten aanzien van bedrijfscontinuïteit, het investeren in schadereductie, et cetera. De nazorgfase kan hiermee relatief lang duren.

Cyclisch model
De veiligheidsketen is een cyclisch model met fases die continue in elkaar overlopen. De output van de ene schakel, vormt de input voor een andere schakel.

Wil je advies bij de maatregelen die je kan treffen voor jouw eigen veiligheidsketen en meer te weten komen over de mogelijke oplossingen die G4S jou op dit vlak kan bieden? Neem dan contact met ons op. Dit kan door een mail te sturen naar csd.ts@nl.g4s.com of door te bellen naar 088-2728657.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/