NEN 4000 - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kennis van de Arbeidsomstandighedenwet

NEN 4000 - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kennis van de Arbeidsomstandighedenwet

07-05-2014

De BHV is politiek in de belangstelling gekomen door de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost in oktober 2005 en de onderzoeksrapporten die daarover zijn verschenen. In de afgelopen jaren is gewerkt aan het op orde krijgen van de brandveiligheid en de BHV, onder meer voor justitiële inrichtingen.

Naar aanleiding van de brand in het cellencomplex is ook aandacht gevraagd voor de interne hulpverlening aan niet-werknemers. In die brief werd bericht dat het ministerie van Veiligheid en Justitie samenwerkt met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het regelen van ‘basishulpverlening’ als opvolger van de BHV, zoals die nu is geregeld in de Arbeidsomstandighedenwet. Die basishulpverlening zou omvatten:

  • het bieden van eerste hulp,
  • het bestrijden van brand,
  • het evacueren van aanwezige personen in noodsituaties voordat professionele hulpdiensten ter plaatse zijn.

Onder meer in dit verband werd bezien welk samenstel van regels, ook in termen van lasten en effectiviteit, passend zou zijn. Het voornemen was om dit te regelen in een gezamenlijke Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) op basis van de Arbeidsomstandighedenwet, de Woningwet en de Wet veiligheidsregio’s. In de afgelopen periode is hieraan gewerkt en is met de diverse betrokken partijen overleg gevoerd. In het kader van de totstandkoming van de AMvB heeft vervolgens een internetconsultatie plaatsgevonden en is uitgebreid overlegd met diverse belanghebbenden. Uit deze overleggen is gebleken dat er geen draagvlak is voor een gezamenlijke AMvB, zoals die in concept was opgesteld.

In het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ spreekt het kabinet immers de ambitie uit om als rijksoverheid ‘goedkoper, flexibeler en efficiënter te gaan werken, met minder bestuurlijke en ambtelijke drukte en regeldruk’. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is daarbij van mening dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor het organiseren van adequate hulpverlening bij noodsituaties. Overheid, ondernemers en burgers werken steeds meer vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Het past in deze ontwikkeling om organisaties de ruimte te geven zelf te bepalen hoe zij hulpverlening aan aanwezige personen inrichten. De overheid noch de samenleving kan alle risico’s volledig uitsluiten. Deze boodschap wordt in toenemende mate door de overheid uitgedragen en door de samenleving geaccepteerd. Ook in dit licht bezien past de invoering van een gezamenlijke AMvB niet meer.

Aanpassing bestaande regelgeving

Er is besloten af te zien van het beleggen van interne hulpverlening in noodsituaties door middel van een gezamenlijke AMvB gebaseerd op drie wetten. Voor het borgen van de veiligheid en de mogelijkheid om daarbij handhavend op te kunnen treden, blijft het evenwel van belang dat er een kader is voor de organisatie van interne hulpverlening, in het bijzonder voor ontruiming. Daarbij is het tevens van belang om de administratieve lasten en regeldruk voor ondernemers waar mogelijk te beperken. In plaats van een nieuwe AMvB op te stellen, zal hiertoe de bestaande regelgeving waar nodig worden aangepast.

Dit betekent het volgende:

  • De Arbeidsomstandighedenwet, ter bescherming van werknemers en andere personen die in relatie tot werk aanwezig zijn, blijft voorschriften bevatten omtrent evacuatie in noodsituaties, bestrijding van brand en verlening van eerste hulp bij ongevallen. De werkingssfeer van deze voorschriften zal in de wet verduidelijkt worden. 
  • Het Bouwbesluit 2012, gebaseerd op de Woningwet, en de toekomstige AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen, gebaseerd op de Wet veiligheidsregio’s, die respectievelijk betrekking hebben op ‘bouwwerken’ en op overige plaatsen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, bevatten al voorschriften -of zullen die voorschriften gaan bevatten- met betrekking tot het brandveilig gebruik, en zullen ook specifieke bepalingen krijgen omtrent met name de ontruiming van personen in geval van brand.

Het gaat hierbij om het adequaat kunnen evacueren van bijvoorbeeld patiënten in een ziekenhuis, gedetineerden, bezoekers van een discotheek en van evenementen, in het geval van brand of een andere calamiteit.

Het streven is om de inhoudelijke voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de toekomstige AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen zodanig te formuleren dat de systematiek vergelijkbaar is met die van de arbeidsomstandigheden-regelgeving. Deze opzet waarbij in het Bouwbesluit 2012 specifiek een artikel wordt opgenomen omtrent het ontruimen in het geval van brand is voorgelegd aan het Overlegplatform Bouwregelgeving, dat hier overwegend positief tegenover staat. Daarnaast heeft ook de VNG ingestemd met deze beleidsaanpassing en bijbehorende wijzigingen in de regelgeving.

De wijziging van het Bouwbesluit 2012 wordt dit jaar aan uw Kamer aangeboden. Het ontwerp van de AMvB Brandveilig gebruik overige plaatsen zal naar verwachting voorjaar 2014 worden aangeboden voor internetconsultatie. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet kan naar verwachting eind dit jaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden.

NEN 4000-8112 commissie

Inleiding

Vanuit de Strategische Reis van de brandweer is een uitgebreide analyse gemaakt van de rol, het functioneren en de effecten van de brandweerinzet in relatie tot de veranderende maatschappij.

Hoewel de kosten van de brandweer een flinke stijging laten zien neemt het aantal branden, het aantal doden en gewonden en materiële schade als gevolg van deze branden niet af. Doorgaan op dezelfde weg, dan wel verbeteren van de huidige aanpak, levert blijkbaar onvoldoende op. Van belang is dus om te kijken naar een vernieuwende, andere aanpak. De burger en het bedrijfsleven moeten zich meer bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid voor hun veiligheid en het feit dat de overheid niet in staat is een risicoloze maatschappij te creëren. Gezamenlijke verantwoordelijkheid is het uitgangspunt. Deze beweging is ook de essentie van het Actieprogramma Brandveiligheid en vooral de beweging “verhogen bewustzijn brandveiligheid”. In het kader brandveilig leven is ook de NEN 4000 aan verandering onderhevig. De huidige NEN 4000 heeft als referentie kader de Arbowet. De nieuwe NEN 4000-8112 norm geeft een breder kader. Er zijn drie ontwikkelingen die in deze norm worden meegenomen:

  1. continuïteit,
  2. gelijkwaardigheid
  3. zelfredzaamheid.

Tevens zal de NEN norm 8112 [opstellen/samenstellen ontruimingsplannen] worden geïntegreerd bij de NEN 4000 norm. De nieuwe NEN norm krijgt het nummer: NEN 8112

Gelijkwaardigheid

In het huidige denken is brandveiligheid kolomsgewijs opgebouwd. De bouwkundige, technische en organisatorische kolom. Concreet in voorbeelden: compartimentering, detectie en BHV. Heel voorzichtig wordt er gedacht over gelijkwaardigheid tussen de eerste twee. Bedrijven hebben soms behoefte aan flexibiliteit en grotere compartimenten. Dan kan bijvoorbeeld een sprinkler worden geïnstalleerd. Tot nu toe is de 3e kolom niet als onderdeel van het geheel gezien.

Continuïteit

Nog steeds gaat 60% van het MKB kort na een calamiteit (brand) failliet en dat cijfer is na 5 jaar 75% Ook kunnen branden grote maatschappelijke gevolgen hebben. Een maatregel op het terrein van continuïteit kan zijn dat bij een brand alleen personen in veiligheid worden gebracht. Bij continuïteit ligt de kern op het bewust omgaan met risico’s en verantwoording afleggen voor gemaakte keuzes aan stakeholders. Wat geldt voor nieuwbouw, als ook voor bestaande bouw.

Zelfredzaamheid

Vanaf het moment dat een calamiteit ontstaat tot het moment dat hulpdiensten (bijv. professionele hulpdiensten of BHV) per plekke zijn om hulp te verlenen, zijn mensen op zich zelf aangewezen. Zij moeten tijdens deze ‘gap’ zichzelf zien te redden. Deze definitie geeft de juiste lading aan de term ‘zelfredzaamheid’ in het kader van veiligheid. Zelfredzaamheid staat anno 2011 centraal in de beleidsuitgangspunten van het kabinet, waarbij het kabinet stuurt op een participatie samenleving.

De nieuwe NEN 8112 zal in het voorjaar aan de markt als “groentje” worden aangeboden, waarna de NEN 8112 eind 2014 beschikbaar komt.


«Terug

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/