Preparatie

Safety 360, oftewel volledige veiligheid, staat bij G4S Training & Safety centraal! Hiertoe maken wij gebruik van de vijf stappen van de veiligheidsketen, met als derde stap preparatie: het treffen van maatregelen die een goede reactie op een ongewenste situatie als een ongeval of calamiteit mogelijk maken.

Preparatie is noodzakelijk, aangezien vanuit de RI&E en het daaruit voortvloeiende Plan van Aanpak restrisico’s over kunnen blijven. Dit zijn risico’s die niet weg kunnen worden genomen of verminderd kunnen worden en waar u dus op voorbereid moet zijn. G4S Training & Safety helpt u op het gebied van preparatie. Dit doen wij door u te faciliteren in het opstellen van en het oefenen met een BHV-plan, een ontruimingsplan, et cetera. Lees hieronder wat G4S Training & Safety voor u kan betekenen op het gebied van preparatie.

BHV-SCAN
Een BHV-scan is een nulmeting, waarbij wordt gekeken of het brandveiligheidsniveau en de bedrijfshulpverleningsorganisatie voldoen aan de actuele richtlijnen/ normen en aan de geldende wetgeving als Arbowet en het Bouwbesluit. Met behulp van de BHV-scan wordt voor de BHV-organisatie onderzocht of deze is afgestemd op de gebruiksfunctie van de organisatie, de grootte, het aantal aanwezigen, de mate van zelfredzaamheid van de aanwezigen en de niet beheersbare restrisico’s in het pand. Door een goed afgestemde BHV-organisatie, ontstaat een lagere kans op (langdurige) uitval van werknemers en wordt materiële schade zoveel als mogelijk beperkt. Concrete zaken die tijdens de BHV-scan aan de orde komen, zijn: 

 • belemmeringen die de inzettijd voor de brandweer of ambulance kunnen vergroten;
 • brandcompartimentering;
 • vluchtmogelijkheden;
 • brandmeldinstallatie (detectie / alarmering);
 • vluchtwegaanduiding en noodverlichting;
 • blusmiddelen;
 • aantal bedrijfshulpverleners;
 • reactietijd bedrijfshulpverleners;
 • instructies, ontruimingsnoodplan;
 • communicatiemiddelen;
 • EHBO-middelen.

ONTRUIMINGSPLAN 
In een gebouw en in de omgeving van een gebouw, kunnen er onverwacht situaties ontstaan die een direct of indirect gevaar kunnen vormen voor de personen in het gebouw. Om de gevolgen van dergelijke situaties te beperken, is het noodzakelijk dat er door de BHV organisatie snel en doeltreffend opgetreden wordt. Het ontruimingsplan omschrijft middels procedures hoe dit gedaan moet worden en hoe personeel, de bedrijfshulpverleningsorganisatie en het management, in afwachting van de professionele hulpdiensten met elkaar samenwerken. Of een ontruimingsplan verplicht is, hangt af van de gebruiksfunctie, het gebruiksoppervlak en de aanwezigheid van een verdieping. G4S Consultancy adviseert u graag.

ONTRUIMINGSPLATTEGROND
Volgens de Arbowetgeving dienen personen bij een calamiteit veilig, snel en via de veiligste route het pand te kunnen verlaten. Ontruimingsplattegronden zijn daarvoor een onmisbaar hulpmiddel. Op de ontruimingsplattegronden worden alle brandbestrijdingsmiddelen, -voorzieningen, brandscheidingen en vluchtwegen getoond. Bedrijfshulpverleners kunnen aan de hand hiervan goed inschatten wat het brandveiligheidsniveau van het pand is. G4S Consultancy helpt u graag bij het opstellen van uw ontruimingsplattegronden.

BHV-PLAN
Een BHV-plan is uitgebreider dan een ontruimingsplan. Een BHV-plan wordt vanuit de wetgeving niet direct geëist. Het gaat uitgebreider in op de BHV-organisatie. Daarnaast weergeeft het specifieke instructies over wat te doen bij een bommelding, ongeval, brand of een buitenalarm, terwijl een ontruimingsplan alleen de instructies beschrijft bij een ontruimingsnoodzaak.

VEILIGHEIDSTRAININGEN
Preparatie is ook het opleiden en trainen van uw medewerkers. Ook hiervoor bent u bij G4S Training & Safety aan het juiste adres. Wij verzorgen BHV-trainingenEHBO-opleidingen en veiligheidsinstructies; alles om ervoor te zorgen dat uw medewerkers weten wat zij moeten doen in het geval van een ongeluk of calamiteit op de werkvloer. Aan de hand van zowel geplande als ongeplande (ontruimings)oefeningen kunt u meten hoe het is gesteld met de kennis van uw medewerkers en waar nodig bijsturen.

BLIK OP VEILIGHEID
Blik op Veiligheid is een interactieve, digitale veiligheidsinstructie, afgestemd op uw organisatie en medewerkers. Middels Blik op Veiligheid brengen wij iedereen binnen uw organisatie in één keer op de hoogte van de geldende veiligheidsinstructies. De instructie wordt zowel qua inhoud als vormgeving voor u op maat gemaakt. Standaard bevat deze onderstaande onderwerpen:

 • De BHV-organisatie;
 • Ken je omgeving (gebouwkennis);
 • Noodsituaties/calamiteiten (wie te alarmeren, intern alarmnummer, positie verzamelplaats etc.);
 • Wat te doen bij brand, ongeval, bommelding en gaslek;
 • Bedrijfsspecifieke thema's zoals, toegangsbeleid en clean desk policy.

KNOWINGO
Wilt u iets nieuws leren en daarbij ook plezier hebben? Dan stellen we u graag voor aan Knowingo! Knowingo is een interactieve app die leren weer leuk maakt door er een spel van te maken. Het is een goede aanvulling op de BHV Herhalingstraining van G4S en een bewezen effectieve én leuke manier om altijd en overal kennis up to date te houden en te verrijken. Lees hier meer over Knowingo.

Wilt u meer informatie over bovenstaande mogelijkheden? Neem dan contact met ons op! Dit kan telefonisch op 088-2728657 of per mail via csd.ts@nl.g4s.com

 

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/