Privacy statement

G4S zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en de beveiliging daarvan te garanderen. Dit privacy statement beschrijft hoe wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken gedurende uw websitebezoek.

Wij vragen u om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt.

G4S Training & Safety verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de Europese Unie en zijn wij als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken

Door ons verzamelde informatie
Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Hieronder wordt niet begrepen gegevens waarbij de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens). Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt: 

 • Cookies
 • Gegevens met betrekking tot een contact aanvraag
 • Gegevens met betrekking tot het aanvragen van een training

Hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken
Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om:

 • U te informeren over onze trainingen en producten
 • U te kunnen inschrijven voor onze trainingen

Met wie we uw persoonlijke informatie delen
Wij delen, indien een training bij ons volgt en het een gecertificeerde training is, uw gegevens met een certificeringsinstanties. Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden.  

Of we uw toestemming nodig hebben
Wij hebben uw toestemming niet nodig als we (bijzondere) categorieën van uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons schriftelijk vastgelegd beleid om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. In een beperkt aantal gevallen kunnen wij u benaderen om uw schriftelijke toestemming te verkrijgen zodat we bepaalde (bijzonder gevoelige) gegevens mogen verwerken. Als wij dit doen, zullen we u alle details geven van de informatie die we zouden willen verwerken en de reden waarom we die nodig hebben, zodat u weloverwogen kunt beslissen of u uw toestemming geeft.

Hoelang uw persoonlijke informatie wordt bewaard
Wij bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang dit nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij die verzamelen, waaronder het voldoen aan wettelijke vereisten. Onder bepaalde omstandigheden anonimiseren wij mogelijk uw persoonlijke informatie zodat deze niet meer met u in verband kan worden gebracht. In dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere mededeling aan u. Tot vijf jaar na de door u laatst gevolgde training, zullen we uw persoonlijke informatie beheren in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens of in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten waaraan geen kosten zijn verbonden. U heeft (onder bepaalde omstandigheden) het recht:

 • Op een eerlijke verwerking van informatie en transparantie over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken - we hebben dit uiteengezet in dit document en als u hierover vragen hebt, neem dan contact op via privacy@nl.g4s.com;
 • Om inzage te krijgen tot uw persoonlijke informatie en tot bepaalde andere aanvullende informatie die dit privacy statement reeds beoogt te behandelen;
 • Om correctie te vragen van de persoonlijke informatie die we over u bewaren. Hierdoor kunt u onvolledige of onjuiste informatie die we over uw bewaren, laten corrigeren;
 • Om uitwissing te vragen van uw persoonlijke informatie. Hierdoor kunt u ons vragen om persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie te wissen of te verwijderen als u uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hierna) hebt uitgeoefend;
 • Om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke informatie als we uw persoonlijke informatie verwerken voor direct marketing doeleinden;
 • Om bezwaar te maken tegen besluiten die worden genomen op geautomatiseerde wijze en die rechtsgevolgen hebben voor u of op soortgelijke wijze van aanzienlijke invloed zijn op u;
 • Om bezwaar te maken in bepaalde andere situaties tegen onze voortgaande verwerking van uw persoonlijke informatie;
 • Om de doorgifte te vragen van uw persoonlijke informatie aan een andere partij.

Voor nadere informatie over elk van deze rechten, waaronder de omstandigheden waarin zij gelden, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens over de rechten van individuen op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In een aantal gevallen kunt u vergoeding vorderen voor schade die is veroorzaakt door onze schending van de AVG.

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen,

 • Bel ons (020 430 75 00), schrijf ons (Hogehilweg 12, 1101CD Amsterdam t.a.v. Afdeling Legal & Risk), of stuur een e-mail naar
 • Geef ons genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant, medewerker, sollicitant, leverancier et cetera?
 • Geef ons bewijs van uw identiteit (een kopie van uw rijbewijs of paspoort is voldoende, BSN en pasfoto mogen onzichtbaar worden gemaakt).
 • Geef ons de informatie waarop uw verzoek betrekking heeft. 

Als u zich wilt afmelden voor een onze correspondentie, kunt u ook klikken op de knop 'afmelden' onderaan G4S mailings.

In de beperkte omstandigheden waarin u mogelijk uw toestemming hebt verleend voor de verzameling, verwerking en doorgifte van uw persoonlijke informatie voor een specifiek doeleinde, heeft u te allen tijde het recht uw toestemming voor die specifieke verwerking in te trekken. Neem contact op met privacy@nl.g4s.com om uw toestemming in te trekken. Zodra wij bericht hebben ontvangen dat u uw toestemming heeft ingetrokken, zullen wij uw informatie niet langer voor het doeleinde of de doeleinden waarmee u oorspronkelijk hebt ingestemd, verwerken, tenzij we een andere rechtmatige grondslag hebben om dit in rechte te doen.

Uw persoonlijke informatie beveiligen
Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen en hebben een geheimhoudingsplicht. Wij beschikken ook over procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij stellen u en de toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Functionaris voor de gegevensbescherming
Wij hebben een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) benoemd om toezicht te houden op de naleving van dit privacy statement. Als u vragen hebt over dit privacy statement of over hoe we uw persoonlijke informatie behandelen, neem dan contact op met onze FG. U heeft het recht om te allen tijde een klacht (tip) in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Nederlandse toezichthoudende instantie voor gegevensbeschermingskwesties.

Wijzigingen van dit privacy statement
Dit privacy statement is gepubliceerd in mei 2018 en voor het laatst bijgewerkt in mei 2018. Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te allen tijde bij te werken.

Hoe u contact met ons kunt opnemen
Neem contact op met de Functionaris voor de gegevensbescherming of stuur een e-mail naar als u vragen hebt over dit privacy statement of de informatie die we over u bewaren. 

G4S traint jaarlijks 80.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/