Privacy statement

G4S zet zich in om de privacy van uw persoonlijke informatie te beschermen en de beveiliging daarvan te garanderen. Dit privacy statement beschrijft hoe wij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) persoonlijke informatie over u verzamelen en gebruiken gedurende uw websitebezoek en wanneer u klant/cursist van G4S Training Safety bent. Wij vragen u om dit privacy statement zorgvuldig door te lezen omdat er belangrijke informatie in staat over wie wij zijn, hoe en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en over hoe u met ons en toezichthoudende instanties contact kunt opnemen als u een klacht hebt. G4S Training & Safety verzamelt, gebruikt en is verantwoordelijk voor bepaalde persoonlijke informatie over u. Wanneer wij dit doen, moeten wij voldoen aan de AVG die van toepassing is in heel de Europese Unie en zijn wij als 'verwerkingsverantwoordelijke' van die persoonlijke informatie verantwoordelijk voor de toepassing van deze wetgeving.

De persoonlijke informatie die we verzamelen en gebruiken

Met persoonsgegevens, ofwel persoonlijke informatie, wordt alle informatie bedoeld over een individu op grond waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt:

 • Gegevens met betrekking tot contactaanvraag
  • Geslacht, voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, (zakelijk) adres.
 • Gegevens met betrekking tot het aanvragen van een training
  • Soort training, geslacht, voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel, voornaam, achternaam, e-mailadres, zakelijk adres.
 • Inloggegevens voor het klantenportaal
  • Nieuwe klanten: e-mailadres.
  • Bestaande klanten: e-mailadres en wachtwoord.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Op basis van uw toestemming. Deze toestemming kunt u op ieder moment weer intrekken.
 • Om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.
 • Voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. G4S verwerkt hierbij persoonsgegevens om commerciële banden met klanten en andere partijen te onderhouden.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Gedurende uw websitebezoek verzamelen we de volgende persoonlijke informatie wanneer u die aan ons verstrekt:

 • Gegevens met betrekking tot contactaanvraag
  • Geslacht, voorletter(s), tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, (zakelijk) adres.
 • Gegevens met betrekking tot het aanvragen van een training
  • Soort training, geslacht, voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel, voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijfsnaam en factuuradres.
 • Inloggegevens voor het klantenportaal
  • Nieuwe klanten: e-mailadres, achternaam, bedrijfsnaam en factuuradres.
  • Bestaande klanten: e-mailadres en wachtwoord.

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • U correct aan te kunnen spreken.
 • U te informeren over onze trainingen en producten.
 • U toegang te geven tot het G4S klantportaal.
 • U te kunnen inschrijven voor onze trainingen.
 • U te factureren voor het volgen van onze trainingen.

Via het G4S klantportaal heeft u de mogelijkheid om meerdere cursisten in te schrijven voor trainingen. Per cursist heeft G4S de volgende gegevens nodig:

 • Voornaam, voorletter(s), tussenvoegsel achternaam, geboortedatum en geboorteplaats.
 • Indien noodzakelijk: vervaldata van opleidingen en nummers van certificaten.
 • Optioneel: telefoonnummer en e-mailadres van de cursist (bepaald de klant).

Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Cursist in te schrijven voor een training.
 • Afgeven van een certificaat aan cursist.
 • Toesturen van een digitaal evaluatieformulier.
 • Vervaldata van certificaten te kunnen monitoren.

Voor het bewaren van de persoonsgegevens zijn de volgende situaties van toepassing:

 • Het contract met de klant wordt beëindigd: cursisten worden op inactief gezet en de bijbehorende persoonsgegevens worden geanonimiseerd.
 • Op verzoek van de cursist: cursist wordt op inactief gezet en de bijbehorende persoonsgegevens worden geanonimiseerd.
 • Na 5 jaar zonder (nieuwe) inschrijving van de cursist: betreffende cursisten worden op inactief gezet en geanonimiseerd. 5 jaar is op basis van de vervaldata van certificaten.

Wij delen, indien een training bij ons volgt en het een gecertificeerde training is, uw gegevens met certificeringsinstanties. Wij zullen persoonlijke informatie delen met rechtshandhavings- en andere instanties indien we daartoe op grond van toepasselijke wetgeving verplicht zijn. Wij zullen uw persoonlijke informatie zonder uw toestemming niet delen met derden.

G4S Training & Safety maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wijzigen van persoonsgegevens
Klanten hebben zelf de mogelijkheid om in hun omgeving in het klantportaal gegevens te wijzigen. Gegevens kunnen ook worden gewijzigd via onze Customer Service Desk.

Beveiliging
De persoonsgegevens die wij ontvangen worden opgeslagen in onze webbased applicatie Chainwise. G4S heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat persoonlijke informatie per ongeluk verloren gaat of op een ongeoorloofde wijze wordt gebruikt of ingezien. Zo is de omgeving waarin de applicatie functioneert ISO 27001 gecertificeerd, vindt inloggen via een HTTPS-verbinding plaatst en worden jaarlijks PEN-testen uitgevoerd. Daarnaast heeft G4S een verwerkersovereenkomst afgesloten met Chainwise en een data privacy impact assessment uitgevoerd op de dienstverlening. Beide documenten zijn op te vragen via csd.ts@nl.g4s.com

Elke medewerker binnen G4S is gescreend volgens de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus en zij zijn gehouden tot geheimhouding op basis van onze gedragscode. Wij beperken toegang tot uw persoonlijke informatie tot diegenen die een echte zakelijke noodzaak hebben om daar weet van te hebben. Diegenen die uw informatie verwerken, zullen dat alleen op een geautoriseerde wijze doen. Wij beschikken ook over procedures voor het afhandelen van vermoedelijke inbreuken op de gegevensbeveiliging. Wij stellen u en de toezichthouder op de hoogte van een vermoedelijke inbreuk op de gegevensbeveiliging wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten
Op grond van de AVG heeft u een aantal belangrijke rechten. Dit zal hieronder worden toegelicht. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG). De contactgegevens vindt u onderaan dit privacystatement. 

Recht op inzage
U heeft het recht om een afschrift op te vragen van de persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren. Dit afschrift bevat ook informatie over de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, hoe lang en waar zij worden bewaard en wie de persoonsgegevens ontvangt. 

Recht op rectificatie
G4S Training & Safety doet er alles aan om te zorgen dat de persoonsgegevens die wij verwerken juist en volledig zijn. Mocht u toch van mening zijn dat dit niet het geval is, dan kunt u verzoeken uw gegevens aan te vullen of te wijzigen.

Recht op verwijdering
In bepaalde situaties heeft u het recht om persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wettelijke kaders zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard. Per geval zal de FG beoordelen of verwijdering kan plaatsvinden of dat bijvoorbeeld sprake is van een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking
In bepaalde situaties heeft u het recht om ons te verzoeken een deel van uw persoonsgegevens tijdelijk niet te verwerken, omdat u bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in twijfel trekt of omdat u van mening bent dat de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld en bewaard zijn.

Recht op bezwaar
Als het gebruik van persoonsgegevens naar ons oordeel noodzakelijk is voor de zogenaamde gerechtvaardigde belangen van G4S Training & Safety, heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij nemen uw bezwaar in behandeling en onderzoeken of de verwerking van uw gegevens een dusdanig grote impact op u heeft dat wij moeten stoppen met deze verwerking

Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met uw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt.

Recht op het indienen van een klacht
U heeft het recht om een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van G4S:

Functionaris Gegevensbescherming
Hogehilweg 12
1101 CD Amsterdam

privacy@nl.g4s.com

Ook kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse toezichthouder voor gegevensbescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Uitoefening van uw rechten
Als u besluit één van uw rechten uit te oefenen dan heeft G4S de volgende informatie van u nodig:

 • Genoeg informatie om u te identificeren; bent u een klant, medewerker, sollicitant, leverancier et cetera?
 • Een bewijs van uw identiteit (een kopie van uw rijbewijs of paspoort is voldoende, BSN en pasfoto mogen onzichtbaar worden gemaakt).
 • Informatie waarop uw verzoek betrekking heeft.

Wijzigingen in dit privacystatement
G4S kan dit privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. In geval deze wijziging aanzienlijke gevolgen heeft voor de klanten en cursisten zullen zij actief worden geïnformeerd over het gewijzigde privacystatement. Een up-to-date versie van het privacystatement is ook op te vragen bij de Customer Service Desk via csd.ts@nl.g4s.com.

Vragen
Als u na het lezen van dit privacystatement nog vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@nl.g4s.com.

COOKIES

Wat is een “cookie”?

Een “cookie” is een tekst bestandje dat kleine stukjes informatie bevat die een server downloadt als je op jouw personal computer (PC) of mobiele telefoon een website bezoekt. Cookies zijn waardevol omdat ze het voor een website mogelijk maken om het toestel van een gebruiker te herkennen. Meer informatie over cookies kan je vinden op www.allaboutcookies.org en www.youronlinechoices.com. Er zijn verschillende soorten cookies die verschillende dingen doen, zoals bijvoorbeeld jou zo efficiënt mogelijk laten navigeren tussen verschillende pagina’s van een website, onthouden welke instellingen je een website hebt gegeven en het verbeteren van jouw totale experience. Andere cookies worden gebruikt om jou advertenties te laten zien die aansluiten op jouw behoeften, of om te meten hoe vaak je een site bezocht hebt en welke pagina’s vooral bezocht worden.

Sessie cookies vs. permanente cookies

Sommige cookies worden alleen aan jouw PC toegekend tijdens jouw bezoek aan een website. Dit zijn de zogenaamde “sessie” cookies. Deze zullen automatisch verlopen, zodra je de browser afsluit. Andere cookies blijven iets langer op jouw PC bewaard. Dit zijn de zogenaamde “permanente” cookies. De cookies die op deze website gebruikt worden, zijn gebaseerd op de International Chamber of Commerce gids voor cookie categorieën:

 • Strikt noodzakelijke cookies
 • Performance cookies
 • Functionele cookies
 • Tracking cookies

Het soort cookies dat wij gebruiken:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies maken diensten mogelijk waar jij specifiek om gevraagd hebt. Voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn, is geen toestemming noodzakelijk. Deze cookies zijn essentieel om het mogelijk te maken dat je door de website kan bewegen, zoals bijvoorbeeld het bezoeken van beveiligde delen van de site. Deze cookies zullen:

 • Informatie onthouden die je in formulieren in hebt gevuld als je tussen verschillende pagina’s navigeert in één sessie;
 • Jou identificeren als ingelogd op de website

Deze cookies verzamelen geen informatie over jou die gebruikt kan worden voor marketingdoeleinden en zullen ook niet onthouden waar jij op het internet bent geweest. Deze cookies worden niet gebruikt om informatie te verzamelen die gebruikt kan worden om producten of diensten aan jou aan te bieden. Ook worden ze niet gebruikt om jouw voorkeuren of gebruikersnaam te onthouden na jouw huidige bezoek. Het accepteren van deze cookies is een voorwaarde om de site te kunnen gebruiken, dus als je deze cookies uitschakelt kunnen we niet garanderen of voorspellen hoe de website presteert tijdens jouw bezoek.

Strikt noodzakelijke cookies die door G4S worden gebruikt:

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

phpsessid

G4S

De PHPSESSID cookie is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze website functioneert: het stelt je in staat door de website te navigeren en de functies op de website te gebruiken.

Tot einde sessie

Performance cookies

‘Performance’ cookies verzamelen informatie over hoe je onze website gebruikt: welke pagina’s bezoek je en welke fouten kom je tegen. We gebruiken ze alleen om onze site te verbeteren of om responspercentages te meten. Alle informatie die door deze cookies verzameld wordt is anoniem en heeft op geen enkele wijze impact op jouw privacy. We moeten ze gebruiken om de effectiviteit en het gebruiksgemak van onze site te borgen en om de werking van onze site te verbeteren. Ook hebben we ze nodig om te begrijpen wat onze gebruikers aanspreekt of om te meten hoe effectief bepaalde functionaliteiten van onze website zijn. We gebruiken ze bijvoorbeeld om de statistieken te kunnen leveren die laten zien hoe onze website gebruikt wordt. We delen deze gegevens met niemand. We gebruiken performance cookies ook om onze website te helpen verbeteren door de fouten te meten die voorkomen of om verschillende ontwerpen van onze website te testen. In sommige gevallen worden sommige van deze cookies door derden voor ons beheerd. Als cookies door derden worden beheerd, dan kan alle data door deze derden gebruikt worden maar alle data wordt dan wel in geanonimiseerde vorm verzameld en in z’n totaliteit gebruikt. Het accepteren van deze cookies, is een voorwaarde om onze site te kunnen gebruiken. Als je ze blokkeert, kunnen we geen optimale werking van onze site garanderen.

Performance cookies die door onze site gegenereerd worden:

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

dc_gtm

Google Analytics

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

1 minuut

_ga

Google Analytics

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

2 jaar

_gid

Google Analytics

Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers

24 uur

_gat

Google Analytics

Verminderen van het aantal verzoeken

1 minuut

Functionele cookies

Functionele cookies worden gebruikt om diensten te leveren of om instellingen en keuzes te onthouden zodat je een verbeterde gebruikerservaring krijgt gedurende het bezoek aan de website. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld:

 • Je laten zien dat je ingelogd bent op een website
 • Jouw login gegevens onthouden
 • De instellingen onthoudt, zoals bijvoorbeeld jouw voorkeuren
 • Onthouden van de gegevens die je in een formulier invult.
 • Traffic meten die van verschillende websites komt

Functionele cookies verzamelen niet-identificeerbare data. Geen persoonlijke details worden in dit proces bewaard en de verzamelde informatie wordt alleen in z’n totaliteit gebruikt. Soms delen we delen van de informatie met partners om een dienst op onze website te ontsluiten. Aanvullend worden sommige van deze cookies door derden voor ons beheerd. In alle gevallen wordt de informatie die met derden wordt gedeeld of door derden voor ons verzameld wordt, alleen gebruikt om de dienst, het product of de functie te bieden en niet voor enig ander doeleinde. We zullen alleen functionele cookies verzamelen welke gebaseerd zijn op jouw keuzes. Als je het gebruik van cookies toestaat, dan bewaren we deze informatie in een functionele cookie genaamd ‘cookiesettings’. ‘Cookiesettings’ een een cookie die benodigd is in te garanderen dat we conform jouw toestemming door mogen gaan met het verzamelen van cookies.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

ci_session

G4S

Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten

1 minuut

AVGcookiemelding

G4S

Onthouden of een gebruiker cookies accepteert en zijn specifieke voorkeuren hierin.

1 jaar

Tracking cookies

Deze cookies worden gebruikt om relevante advertenties aan jou aan te bieden. Ze worden ook gebruikt om het aantal keer dat je advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten.

Cookie

Partij die cookie plaatst

Doel

Bewaartermijn

fr

Facebook

Wordt gebruikt om het surfgedrag op onze website te bekijken. Met deze gegevens kunnen campagnes relevanter worden ingezet.

90 dagen

cid; uid

Adform

Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden campagnes verbeterd.

60 dagen

IDE

DoubleClick

Wordt gebruikt om de effectiviteit van (banner) campagnes te meten. Met de gegevens worden advertenties verbeterd.

2 jaar

_hjIncludedInSample

Hotjar

Analyse van websitegebruik

1 jaar

_vwo_uuid_v2

Visual Website Optimizer

Analyse van website, A/B test tool

100 dagen

1P_JAR, NID, CONSENT

google.com

Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites te laten zien.

2 jaar

Hoe vergaren we jouw toestemming?

Als je voor het eerst onze website bezoekt, zie je een melding waarin jouw toestemming gevraagd wordt om cookies te gebruiken:

Browser instellingen

Cookies kunnen via de browser instellingen van jouw computer worden verwijderd, echter kan dit ertoe leiden dat we jou niet de optimale gebruikerservaring kunnen bieden. Het kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat je een eerder gepersonaliseerde pagina niet meer kan bereiken. Je browser maakt het mogelijk om ervoor te kiezen of je wel of niet gewaarschuwd wilt worden alvorens cookies te accepteren. Deze instelling kan je vinden onder geavanceerde instellingen. Als je alle cookies verwijderd, dien je jouw voorkeursinstellingen voor ons opnieuw in te stellen. Als je een ander device, computer profiel of browser gebruikt, dien je jouw voorkeursinstellingen opnieuw met ons te delen.

Google Chrome

 1. In het menu, klik op instellingen
 2. Klik onderaan de pagina op 'geavanceerd'
 3. Klik bij 'Privacy en beveiliging' op 'Instelingen voor content'
 4. Klik op 'Cookies'
 5. Met 'Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen' kunt u cookies activeren en deactiveren

Mozilla Firefox

 1. In het menu, klik op opties
 2. Klik op 'Privacy & Beveiliging'
 3. Bij 'Geschiedenis' selecteer 'Aangepaste instellijgen gebruiken voor geschiedenis'
 4. Met 'Cookies van websites accepteren' kunt u cookies activeren en deactiveren

Microsoft Edge

 1. In het menu, klik op instellingen
 2. Klik onderaan 'Geavanceerde instellingen'
 3. Scroll naar bij 'Privacy en services'
 4. Bij 'Cookies' kunt u cookies activeren en deactiveren (blokkeren)

Dit cookie beleid geldt voor de websites van G4S. We zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en instellingen van andere websites. Zelfs niet als:

 • Je een website van derden bezoekt via links van onze website; of
 • Je op onze website uit bent gekomen via een website van derden

We raden je aan om het beleid van alle sites die je bezoekt te checken en de eigenaar of beheerder te contacten als je vragen of opmerkingen hebt.

Voor meer informatie over ons cookie beleid, kan je contact opnemen met privacy@nl.g4s.com.

G4S traint jaarlijks 100.000 cursisten

G4S voldoet aan de belangrijkste richtlijnen en kwaliteitseisen

CCV ISO Certificering Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgende Nederlandse Reanimatie Raad BVBN NIKTA Het Oranje Kruis Nederlands Bureau Brandweerexamens/ NEN Commissie/